اگر یکی از موارد زیر شامل شما هم میشود پس این محصول بدرد شما میخوره

 

1-اگرفکر میکنید که شرایط فروش فیزیکی ندارید

2-اگر در وضعیت کرونایی نمیتوانید مشتریانتان از محصول و خدماتتان با خبر کنید

3-اگر فروش تان کم شده

4- اگر فکر میکنید در سال 99 فروش شما کمتر میشود

5- اگر فکر میکنید شما میتوانید بیشتر از وضعیت حالتان بفروشید

عنوان

خوب حالا چر ا اس ام اس ؟

من حدود ده سال است که در زمینه پیامک فعال هستم و چون هم مدرس بودم و هم در زمینه اقتصادی فعالیت میکردم ، تجارب خیلی زیادی دارم

به افراد زیادی کمک کردم که فروششان را زیاد کنند و بر رقبا یشان پیروز شوند

در مجموعه خودم فروشم را بسیار بالا بردم و در بسیاری از لحظات سخت رکود با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و بلخصوص پیامک توانستم مجموعه را به رشد برسانم

در انتخابات مختلف کمک کردیم که افراد رای بیاورند

به مراکز آموزشی زیادی کمک کردیم که هنرجو جذب کنند

و در کل تجارب زیادی شکل گرفت که بعضی از این ها شیرین و بعضی ها تلخ بودند