مربی و مدرس مهارتهای ارتباطی و توسعه فردی

سالهاست که در امر تدریس به سر میبرم و همواره آگاهی دادن به دیگران از علایق رفتاری اینجانب میباشد

امیدوارم که در تک تک لحظات زندگیتان موفق و پیروز باشید …